Friday, August 24, 2007

Chặn đứng một âm mưu gây rối an ninh trật tự

Hà Nội (TTXVN) - Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài, cấu kết với bọn phản động lợi dụng tôn giáo và một số phần tử cơ hội chính trị trong nước đã âm mưu dụ dỗ, mua chuộc những người khiếu kiện, kích động họ tham gia biểu tình chống chính quyền ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của ta đã phát hiện kịp thời và chặn đứng âm mưu gây rối an ninh, trật tự này.

Để thực hiện ý đồ kích động những người khiếu kiện tiến hành biểu tình chống chính quyền, Thích Quảng Độ, kẻ cầm đầu cái gọi là “Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, một tổ chức tôn giáo không được thừa nhận ở Việt Nam đã bí mật cử Thích Không Tánh mang 300 triệu đồng ra Hà Nội để phát cho người khiếu kiện; đồng thời ngấm ngầm xúi giục số người khiếu kiện đang có mặt tại Hà Nội để họ thông báo, lôi kéo những người khiếu kiện ở các địa phương kéo về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm chúng dự kiến tổ chức biểu tình.