Friday, August 24, 2007

Chặn đứng một âm mưu gây rối an ninh trật tự

Hà Nội (TTXVN) - Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài, cấu kết với bọn phản động lợi dụng tôn giáo và một số phần tử cơ hội chính trị trong nước đã âm mưu dụ dỗ, mua chuộc những người khiếu kiện, kích động họ tham gia biểu tình chống chính quyền ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của ta đã phát hiện kịp thời và chặn đứng âm mưu gây rối an ninh, trật tự này.

Để thực hiện ý đồ kích động những người khiếu kiện tiến hành biểu tình chống chính quyền, Thích Quảng Độ, kẻ cầm đầu cái gọi là “Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, một tổ chức tôn giáo không được thừa nhận ở Việt Nam đã bí mật cử Thích Không Tánh mang 300 triệu đồng ra Hà Nội để phát cho người khiếu kiện; đồng thời ngấm ngầm xúi giục số người khiếu kiện đang có mặt tại Hà Nội để họ thông báo, lôi kéo những người khiếu kiện ở các địa phương kéo về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm chúng dự kiến tổ chức biểu tình.

8 comments:

Olentangy said...

Ce qui est arrivé au morceau de merde qui écrivait ce blog et de pourquoi l'enfer est ce étant écrit dans le Vietnamien

Olentangy said...

Savez-vous même qui Bip Roberts est ? Pourquoi employez-vous ce URL ?

TheNaturalMevs said...

Where the fuck did Ted Bauer and his Bip Roberts blog go?

Olentangy said...

Dude, that's basically what I was asking in French, since I thought people from Vietnam spoke French as well as Vietnamese...evidently not. What the fuck DID happen to Ted and the Bip Roberts blog...he said he was going on hiatus and all of a sudden someone rips off his URL.

stephanie said...

are you from olentangy? that was my high school

stephanie said...

ted must have gotten fired from ESPN for his blog...

Olentangy said...

I'm not from Olentangy High School, but I am originally from Columbus, I chose a screen name that most people would not have heard of, except for people familiar with Columbus or Ohio State....I didn't realize that Ted worked at ESPN. I stumbled across his blog when I was, for some reason, doing a search on Bip Roberts, and found that it was one of the best sports blogs on the net, or at least I thought it was. It sucks that it seems like it is gone now.

TheNaturalMevs said...

yeah, I wonder where Ted is?

Anyways Olentangy, that is very weird, as I went to Olentangy High and I am a lifer here in Cbus.....

Live near Polaris pkway now.